Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
18-hāng kiat-kó
97

新垣盛安

12 goe̍h 30 改

1894 nî 8 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 沖繩縣 ê lâng.

275
720

金子定晴

12 goe̍h 30 改

1891 nî 8 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 熊本縣 天草郡 ê lâng.

877

吉良義文

12 goe̍h 30 改

1901 nî 8 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 大分縣 大野郡 ê lâng.

1244

黃洪炎

12 goe̍h 30 改

1896 nî 8 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 名間庄 ê lâng.

1613

鍾會彩

12 goe̍h 30 改

1903 nî 8 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.

1743

關本諄一郎

12 goe̍h 30 改

1884 nî 8 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 愛媛縣 ê lâng.

1868

高木隆吉

12 goe̍h 30 改

1890 nî 8 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 三重縣 ê lâng.

2243
3127

箕山鐘太

12 goe̍h 30 改

1904 nî 8 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台北州 ê lâng.

3543

李烏棕

12 goe̍h 30 改

1898 nî 8 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 草屯街 ê lâng.

3609

劉阿智

12 goe̍h 30 改

1890 nî 8 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.

3719

林濟川

12 goe̍h 30 改

1893 nî 8 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 ê lâng.

3964
4021
4839

游清河

12 goe̍h 30 改

1900 nî 8 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.

5592

松尾武吉

12 goe̍h 30 改

1891 nî 8 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 山口縣 ê lâng.