Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

14-hāng kiat-kó
5485
4594
4227

黃流

12 goe̍h 30 改

1884 nî 11 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 台北州 海山郡 鶯歌街 ê lâng.

3749
3511
3395
3249
2192

陳文贊

12 goe̍h 30 改

1891 nî 1 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 台北州 海山郡 鶯歌街 ê lâng.

1798
1295

黃逢時

12 goe̍h 30 改

1898 nî 1 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台北州 海山郡 鶯歌街 ê lâng.

1285
1262
1229
703