Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
14-hāng kiat-kó
4844

葉英祥

12 goe̍h 30 改

1890 nî 1 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 1955 nî 7 goe̍h 3 ji̍t kòe-sin.

4233

近藤滿夫

12 goe̍h 30 改

1876 nî 1 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì.

3535

賴墩

12 goe̍h 30 改

1881 nî 1 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 台中州 大屯郡 北屯庄 ê lâng.

2677
2362

豐澤勇治

12 goe̍h 30 改

1899 nî 1 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 秋田縣 ê lâng.

1777

莊泗川

12 goe̍h 30 改

1906 nî 1 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 2004 nî kòe-sin. 台南州 嘉義市 ê lâng.

1677

須田一二三

12 goe̍h 30 改

1899 nî 1 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 八幡市 ê lâng.

1248

黃國棟

12 goe̍h 30 改

1894 nî 1 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 ê lâng.

733

金山健一

12 goe̍h 30 改

1909 nî 1 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 新竹州 ê lâng.

729

金原幸三

12 goe̍h 30 改

1887 nî 1 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 小城郡 ê lâng.

542

王生甫

12 goe̍h 30 改

1902 nî 1 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 高砂町 ê lâng.

538

王受祿

12 goe̍h 30 改

1893 nî 1 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 1977 nî 9 goe̍h 9 ji̍t kòe-sin. 台南州 台南市 ê lâng.

383

小川薰

12 goe̍h 30 改

1903 nî 1 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 杉並區 ê lâng.

279

岩田源吾

12 goe̍h 30 改

1902 nî 1 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 長野縣 ê lâng.