Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
149-hāng kiat-kó
5615

葉天賜

12 goe̍h 30 改

1893 nî 5 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 宮前町 ê lâng.

5613

葉獅

12 goe̍h 30 改

1896 nî 11 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

5607

楊仲佐

12 goe̍h 30 改

1875 nî 10 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 日新町 ê lâng.

5308

楊泉

12 goe̍h 30 改

1876 nî 10 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

5245

張維賢

12 goe̍h 30 改

1905 nî 5 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 1977 nî 5 goe̍h 18 ji̍t kòe-sin. 台北州 台北市 ê lâng.

5026

林永生

12 goe̍h 30 改

1884 nî 1 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

4991

劉天祿

12 goe̍h 30 改

1903 nî 11 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

4964

李天來

12 goe̍h 30 改

1893 nî 12 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

4962

李朝北

12 goe̍h 30 改

1893 nî 11 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 入船町 ê lâng.

4934
4928

李延綿

12 goe̍h 30 改

1903 nî chhut-sì. 台北州 台北市 港町 ê lâng.

4923
4864

楊建德

12 goe̍h 30 改

1906 nî chhut-sì. 台北州 台北市 東園町 ê lâng.

4855

葉炳輝

12 goe̍h 30 改

1907 nî 2 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 大橋町 ê lâng.

4850

葉松濤

12 goe̍h 30 改

1900 nî 8 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

4724

潘耀輝

12 goe̍h 30 改

1901 nî 7 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 新富町 ê lâng.

4642

杜燦煌

12 goe̍h 30 改

1891 nî chhut-sì. 台北州 台北市 太平町 ê lâng.

4626

鄭德銘

12 goe̍h 30 改

1895 nî 2 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

4587

陳發得

12 goe̍h 30 改

1904 nî 6 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

4581

陳天來

12 goe̍h 30 改

1872 nî 12 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 港町 ê lâng.