Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
45-hāng kiat-kó
5217

越村長次

12 goe̍h 30 改

1893 nî 6 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 石川縣 金澤市 ê lâng.

5180

加藤三郎

12 goe̍h 30 改

1892 nî chhut-sì. 石川縣 ê lâng.

4805

村田重德

12 goe̍h 30 改

1874 nî 1 goe̍h 31 ji̍t chhut-sì. 石川縣 金澤市 ê lâng.

4687

八田與一

12 goe̍h 30 改

1886 nî 2 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 1942 nî 5 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin. 石川縣 河北郡 ê lâng.

4437

竹內清

12 goe̍h 30 改

1896 nî 1 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 石川縣 金澤市 白菊町 ê lâng.

3922

梅澤捨次郎

12 goe̍h 30 改

1890 nî 12 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 石川縣 ê lâng.

3903
3901

磯田謙雄

12 goe̍h 30 改

1882 nî 5 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 石川縣 金澤市 ê lâng.

3836

和田二三松

12 goe̍h 30 改

1885 nî 11 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 石川縣 江沼郡 ê lâng.

3344
3244

森方男

12 goe̍h 30 改

1880 nî 8 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 石川縣 金澤市 ê lâng.

3237

森清吉

12 goe̍h 30 改

1893 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 石川縣 江沼郡 ê lâng.

3159
2994

牧野雄七郎

12 goe̍h 30 改

1910 nî 10 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 石川縣 ê lâng.

2855
2642

濱谷甚一郎

12 goe̍h 30 改

1904 nî 8 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 石川縣 ê lâng.

2593

能澤外茂吉

12 goe̍h 30 改

1889 nî 3 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 石川縣 金澤市 ê lâng.

2556

西村久勝

12 goe̍h 30 改

1896 nî 6 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 石川縣 ê lâng.

2424

中西潔

12 goe̍h 30 改

1870 nî 7 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 石川縣 金澤市 ê lâng.

2409

中島清

12 goe̍h 30 改

1893 nî 2 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 石川縣 金澤市 ê lâng.