Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
45-hāng kiat-kó
5205

吳鶴

12 goe̍h 30 改

1885 nî 11 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 台南州 北港郡 北港街 ê lâng.

5107
5041
4973

李連

12 goe̍h 30 改

1904 nî 8 goe̍h chhut-sì. 台南州 北港郡 口湖庄 水井 ê lâng.

4966

李德

12 goe̍h 30 改

1884 nî 3 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台南州 北港郡 口湖庄 椬梧 ê lâng.

4939
4259

蔡壽郎

12 goe̍h 30 改

1908 nî 1 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 台南州 北港郡 北港街 ê lâng.

4256

蔡向榮

12 goe̍h 30 改

1908 nî 10 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台南州 北港郡 北港街 ê lâng.

4122
4112
4065

龔顯英

12 goe̍h 30 改

1900 nî 4 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 台南州 北港郡 北港街 ê lâng.

4025
4024

紀長

12 goe̍h 30 改

1891 nî chhut-sì. 台南州 北港郡 水林庄 水林 ê lâng.

3681

林火螢

12 goe̍h 30 改

1910 nî 9 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 台南州 北港郡 元長庄 ê lâng.

3676

林延生

12 goe̍h 30 改

1912 nî 12 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 台南州 北港郡 四湖庄 ê lâng.

3581

李水變

12 goe̍h 30 改

1910 nî 1 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台南州 北港郡 水林庄 ê lâng.

3433

楊東木

12 goe̍h 30 改

1899 nî 3 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 台南州 北港郡 北港街 ê lâng.

3404

姚錫藩

12 goe̍h 30 改

1905 nî 10 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台南州 北港郡 北港街 ê lâng.

3318
3248