Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
12-hāng kiat-kó
4885

楊老火

12 goe̍h 30 改

1892 nî 5 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 台南州 曾文郡 大內庄 ê lâng.

4882

楊料

12 goe̍h 30 改

1887 nî chhut-sì. 台南州 曾文郡 大內庄 ê lâng.

4875

楊南

12 goe̍h 30 改

1908 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台南州 曾文郡 大內庄 大內 ê lâng.

4869
4866
4862

楊金庚

12 goe̍h 30 改

1909 nî 2 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台南州 曾文郡 大內庄 ê lâng.

4560
4497
4207
3407

楊雲祥

12 goe̍h 30 改

1890 nî 10 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台南州 曾文郡 大內庄 ê lâng.

3400
1235

黃金枝

12 goe̍h 30 改

1912 nî 8 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 台南州 曾文郡 大內庄 ê lâng.