Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
26-hāng kiat-kó
4492

張朝邦

12 goe̍h 30 改

1899 nî 11 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 台中州 竹山郡 竹山街 ê lâng.

4035
3779

林發

12 goe̍h 30 改

1886 nî 10 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 台中州 竹山郡 竹山街 ê lâng.

3727

林松柏

12 goe̍h 30 改

1913 nî 11 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台中州 竹山郡 竹山街 ê lâng.

3675

林益川

12 goe̍h 30 改

1910 nî 9 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台中州 竹山郡 鹿谷庄 ê lâng.

3668

林惟精

12 goe̍h 30 改

1913 nî 9 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 台中州 竹山郡 鹿谷庄 ê lâng.

3656

廖南鸞

12 goe̍h 30 改

1886 nî 7 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台中州 竹山郡 竹山街 ê lâng.

3098
2813

傅華章

12 goe̍h 30 改

1898 nî 8 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台中州 竹山郡 竹山街 ê lâng.

2703
2672

林正夫

12 goe̍h 30 改

1906 nî 12 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 台中州 竹山郡 ê lâng.

2329
2328
2327

德富神吉

12 goe̍h 30 改

1914 nî 9 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 台中州 竹山郡 ê lâng.

2326
2150

陳紹禎

12 goe̍h 30 改

1892 nî 5 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台中州 竹山郡 竹山街 ê lâng.

2145

陳春貴

12 goe̍h 30 改

1905 nî 3 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 台中州 竹山郡 竹山街 ê lâng.

2102

陳旺連

12 goe̍h 30 改

1903 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 台中州 竹山郡 竹山街 ê lâng.

1943
1934