Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

27-hāng kiat-kó
5277

平澤龜一郎

12 goe̍h 30 改

1890 nî 12 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.

5160
4711

林通雄

12 goe̍h 30 改

1907 nî 3 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.

4689

芳賀生三

12 goe̍h 30 改

1890 nî 3 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.

4688

八丁目清

12 goe̍h 30 改

1883 nî 1 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 錦町 ê lâng.

4030

北鄉潮

12 goe̍h 30 改

1884 nî 1 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.

3878
3854

渡邊藤次郎

12 goe̍h 30 改

1891 nî 7 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.

3365

山中登

12 goe̍h 30 改

1896 nî 5 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.

3028

松木次郎

12 goe̍h 30 改

1894 nî 3 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.

2951

堀克夫

12 goe̍h 30 改

1902 nî 4 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.

2906

古矢庄治郎

12 goe̍h 30 改

1905 nî 3 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.

2827

福井文雄

12 goe̍h 30 改

1885 nî 3 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.

2826

福井四磨

12 goe̍h 30 改

1886 nî 10 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.

2647
1691

杉田慶介

12 goe̍h 30 改

1912 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.

1339
1073

小林敏郎

12 goe̍h 30 改

1902 nî 1 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.

832

菅野秀雄

12 goe̍h 30 改

1898 nî 3 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.

560

大井司

12 goe̍h 30 改

1885 nî 2 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.