Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

45-hāng kiat-kó
5649

劉蘭亭

12 goe̍h 30 改

1894 nî 1 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 台北州 海山郡 板橋街 ê lâng.

5485
5321
5257
4594
4589
4455
4348

蕭濶嘴

12 goe̍h 30 改

1883 nî 1 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台北州 海山郡 板橋街 ê lâng.

4341

徐監

12 goe̍h 30 改

1898 nî 3 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台北州 海山郡 板橋街 ê lâng.

4227

黃流

12 goe̍h 30 改

1884 nî 11 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 台北州 海山郡 鶯歌街 ê lâng.

4209
4012

簡永清

12 goe̍h 30 改

1909 nî 2 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 台北州 海山郡 中和庄 ê lâng.

3801
3793

林木土

12 goe̍h 30 改

1893 nî 10 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì. 台北州 海山郡 ê lâng.

3784

林平州

12 goe̍h 30 改

1901 nî 7 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 台北州 海山郡 板橋街 ê lâng.

3749
3733

林水田

12 goe̍h 30 改

1901 nî 4 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 台北州 海山郡 中和庄 ê lâng.

3628

劉宗妙

12 goe̍h 30 改

1880 nî 3 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 台北州 海山郡 三峽街 ê lâng.