Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
15-hāng kiat-kó
306

上原章義

12 goe̍h 30 改

1904 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

661

郭安妹

12 goe̍h 30 改

1902 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 ê lâng.

1490

鹽谷巖三

12 goe̍h 30 改

1903 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 石川縣 ê lâng.

1803
1886

高橋和男

12 goe̍h 30 改

1901 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

1917

高山榮

12 goe̍h 30 改

1900 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 南投街 ê lâng.

1972

武田義夫

12 goe̍h 30 改

1905 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 和歌山縣 伊都郡 ê lâng.

2945

細井治三郎

12 goe̍h 30 改

1886 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 深安郡 ê lâng.

3119

三卷俊夫

12 goe̍h 30 改

1879 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 山口縣 山口市 ê lâng.

3122

三宅捷

12 goe̍h 30 改

1894 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 1967 nî 12 goe̍h 7 ji̍t kòe-sin.

3673

林永振

12 goe̍h 30 改

1884 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 台南州 虎尾郡 土庫街 ê lâng.

3702

林如松

12 goe̍h 30 改

1898 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 台中州 台中市 ê lâng.

4786

三宅勉

12 goe̍h 30 改

1894 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 東京府 ê lâng.

6588 林明經

林明經

12 goe̍h 30 改

1880 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 1950 nî 6 goe̍h 9 ji̍t kòe-sin.

6655 鍾梅貴

鍾梅貴

12 goe̍h 30 改

1902 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 1960 nî 3 goe̍h 29 ji̍t kòe-sin.