Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
102-hāng kiat-kó
6005

林木

12 goe̍h 30 改

1896 nî 12 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 龍井庄 ê lâng.

5639
5636
5608

楊丕若

12 goe̍h 30 改

台中州 大甲郡 清水街 社口 ê lâng.

5605
5554
5537
5532

陳水河

12 goe̍h 30 改

1906 nî 11 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 梧棲街 ê lâng.

5520
5511
5446
5419

吳淮水

12 goe̍h 30 改

1897 nî 6 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 大甲街 ê lâng.

5382

郭木榮

12 goe̍h 30 改

1895 nî 3 goe̍h chhut-sì. 台中州 大甲郡 大甲街 日南 ê lâng.

5358

王錐

12 goe̍h 30 改

1898 nî 3 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 大甲街 ê lâng.

5350
5086

林清忠

12 goe̍h 30 改

1896 nî 8 goe̍h chhut-sì. 台中州 大甲郡 沙鹿街 ê lâng.

5040

林麒麟

12 goe̍h 30 改

1887 nî 10 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 大安庄 ê lâng.