Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
101-hāng kiat-kó
5563
5383

加土峰吉

12 goe̍h 30 改

廣島縣 安佐郡 三篠町 ê lâng.

5281

福井治雄

12 goe̍h 30 改

1890 nî chhut-sì. 廣島縣 福山市 ê lâng.

5139

和田正彥

12 goe̍h 30 改

1890 nî 9 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 雙三郡 ê lâng.

4793

水尻倉太郎

12 goe̍h 30 改

1898 nî 7 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 御調郡 ê lâng.

4775
4740

藤野幹

12 goe̍h 30 改

廣島縣 ê lâng.

4663
4635

土井卓三

12 goe̍h 30 改

1888 nî 2 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 豐田郡 ê lâng.

4419
4133

後藤曠二

12 goe̍h 30 改

1890 nî 7 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 蘆品郡 ê lâng.

4071

桑原雄二郎

12 goe̍h 30 改

1895 nî 5 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 廣島市 ê lâng.

4005

神谷龜吉

12 goe̍h 30 改

1877 nî 8 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 廣島市 ê lâng.

3975

加藤豐彥

12 goe̍h 30 改

1893 nî 1 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 雙三郡 ê lâng.

3904
3888
3493

吉中吾郎一

12 goe̍h 30 改

1891 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 雙三郡 ê lâng.

3461

橫田道三

12 goe̍h 30 改

1902 nî 12 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 廣島市 ê lâng.

3387
3329