Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
67-hāng kiat-kó
5653
5640

李丙戍

12 goe̍h 30 改

1883 nî chhut-sì. 台中州 彰化郡 彰化市 彰化 北門外 ê lâng.

5610

楊木

12 goe̍h 30 改

1898 nî 8 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化郡 彰化市 ê lâng.

5496
5463

謝萬福

12 goe̍h 30 改

1900 nî 8 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化市 ê lâng.

5412
5366

翁廷泉

12 goe̍h 30 改

1891 nî 2 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化市 ê lâng.

5363

王倫魁

12 goe̍h 30 改

1889 nî 5 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化市 東門 ê lâng.

5362

王敏川

12 goe̍h 30 改

1889 nî 3 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 1942 nî kòe-sin. 台中州 彰化市 北門外 ê lâng.

5192

顏泗海

12 goe̍h 30 改

1897 nî 8 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化市 ê lâng.

5046

林錦明

12 goe̍h 30 改

1897 nî 10 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化市 阿夷 ê lâng.

4924
4867
4585

陳柏舟

12 goe̍h 30 改

1908 nî 5 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化市 彰化 北門 ê lâng.

4546

陳朔方

12 goe̍h 30 改

1890 nî 3 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化市 ê lâng.

4541

陳鴻謨

12 goe̍h 30 改

1880 nî 1 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化市 彰化 北門 ê lâng.

4477

張秋榮

12 goe̍h 30 改

1890 nî 3 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化市 彰化 南門 ê lâng.

4456

張旺

12 goe̍h 30 改

1893 nî 6 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化市 ê lâng.

4377

詹本

12 goe̍h 30 改

1895 nî 10 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化市 彰化 北門 ê lâng.

3959

王澄清

12 goe̍h 30 改

1907 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化市 ê lâng.