Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
32-hāng kiat-kó
5477

蘇江燈

12 goe̍h 30 改

1891 nî 5 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 台南州 新化郡 新化街 ê lâng.

5126

田文

12 goe̍h 30 改

1889 nî 6 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台南州 新化郡 山上庄 山上 ê lâng.

4958
4913
4898

羅丙戊

12 goe̍h 30 改

1901 nî 12 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 台南州 新化郡 新化街 ê lâng.

4849
4564
4489
4484
4393

蘇紅燈

12 goe̍h 30 改

1891 nî 5 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 台南州 新化郡 新化街 ê lâng.

4345
4323

周燕清

12 goe̍h 30 改

1905 nî 10 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 台南州 新化郡 山上庄 ê lâng.

4150

江傳

12 goe̍h 30 改

1887 nî 6 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 台南州 新化郡 玉井庄 玉井 ê lâng.

4142
4139
4138

江郡

12 goe̍h 30 改

1884 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 台南州 新化郡 玉井庄 竹圍 ê lâng.

4105
4036

邱宗

12 goe̍h 30 改

1902 nî chhut-sì. 台南州 新化郡 善化街 六分寮 ê lâng.

3948

王乞生

12 goe̍h 30 改

1902 nî 7 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 台南州 新化郡 新化街 ê lâng.

3789

林茂己

12 goe̍h 30 改

1897 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台南州 新化郡 新化街 ê lâng.