Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

28-hāng kiat-kó
5391
5044

林欽

12 goe̍h 30 改

1878 nî 8 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 台南州 曾文郡 麻豆街 麻豆 ê lâng.

5030

林烟

12 goe̍h 30 改

1898 nî chhut-sì. 台南州 曾文郡 麻豆街 ê lâng.

4974
4885

楊老火

12 goe̍h 30 改

1892 nî 5 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 台南州 曾文郡 大內庄 ê lâng.

4882

楊料

12 goe̍h 30 改

1887 nî chhut-sì. 台南州 曾文郡 大內庄 ê lâng.

4875

楊南

12 goe̍h 30 改

1908 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台南州 曾文郡 大內庄 大內 ê lâng.

4869
4866
4862

楊金庚

12 goe̍h 30 改

1909 nî 2 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台南州 曾文郡 大內庄 ê lâng.

4612
4577

陳天球

12 goe̍h 30 改

1907 nî chhut-sì. 台南州 曾文郡 官田庄 ê lâng.

4560
4498

張拔

12 goe̍h 30 改

1900 nî 8 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 台南州 曾文郡 麻豆街 ê lâng.

4497
4263

蔡清和

12 goe̍h 30 改

台南州 曾文郡 官田庄 二鎮 ê lâng.

4207
3997
3407

楊雲祥

12 goe̍h 30 改

1890 nî 10 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台南州 曾文郡 大內庄 ê lâng.

3400