Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

102-hāng kiat-kó
5598

出口孫一郎

12 goe̍h 30 改

1873 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 佐賀郡 ê lâng.

5575
5569

野口牛之輔

12 goe̍h 30 改

1884 nî 3 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 小城郡 ê lâng.

5405

久保信之

12 goe̍h 30 改

1877 nî 9 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 神崎郡 ê lâng.

5303

山口九州男

12 goe̍h 30 改

1894 nî 8 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 佐賀市 ê lâng.

5298

諸岡明七

12 goe̍h 30 改

1894 nî 4 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 佐賀市 ê lâng.

5297

森平太郎

12 goe̍h 30 改

1869 nî 11 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 1946 nî kòe-sin. 佐賀縣 小城郡 北山村 ê lâng.

5288

松岡良俊

12 goe̍h 30 改

1905 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 ê lâng.

5190

川原田勘六

12 goe̍h 30 改

1890 nî 11 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 ê lâng.

4886
4797

宮崎權八

12 goe̍h 30 改

1877 nî 12 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 藤津郡 ê lâng.

4712

林久

12 goe̍h 30 改

1888 nî 10 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 神崎郡 仁比山村 ê lâng.

4693
4683

西村信一

12 goe̍h 30 改

1884 nî 8 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 佐賀郡 ê lâng.

4429

高瀨光造

12 goe̍h 30 改

1886 nî 7 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 ê lâng.

4234

近藤廉三

12 goe̍h 30 改

1883 nî 12 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 唐津市 ê lâng.

4092

古賀保一

12 goe̍h 30 改

1898 nî 10 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 ê lâng.

4072
4029

北川定務

12 goe̍h 30 改

1900 nî 3 goe̍h 31 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 小城郡 ê lâng.