Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
25-hāng kiat-kó
5662
5017
4119
4081
2957
2890
2690
2661

林貞彥

12 goe̍h 30 改

1892 nî 12 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 南投街 ê lâng.

2655

林克信

12 goe̍h 30 改

1908 nî 3 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 南投街 ê lâng.

2264

鄭醜

12 goe̍h 30 改

1895 nî 6 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 南投街 ê lâng.

2055

張瑞東

12 goe̍h 30 改

1894 nî 1 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 南投街 ê lâng.

2044

張時聰

12 goe̍h 30 改

1912 nî 3 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 南投街 ê lâng.

2038

張慶章

12 goe̍h 30 改

1900 nî 3 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 南投街 ê lâng.

1917

高山榮

12 goe̍h 30 改

1900 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 南投街 ê lâng.

1732
1628

蕭贈烈

12 goe̍h 30 改

1899 nî 9 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 南投街 ê lâng.

1625

蕭如意

12 goe̍h 30 改

1878 nî 1 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 南投街 ê lâng.

1624

蕭啓東

12 goe̍h 30 改

1905 nî 1 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 南投街 ê lâng.

1218

黃永章

12 goe̍h 30 改

1904 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 南投街 ê lâng.

1136

吳宗敬

12 goe̍h 30 改

1887 nî 12 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 南投街 ê lâng.