Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
72-hāng kiat-kó
5658

林知義

12 goe̍h 30 改

1874 nî 4 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 ê lâng.

5378

何德來

12 goe̍h 30 改

1904 nî 8 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 ê lâng.

5368

大磯友明

12 goe̍h 30 改

新竹州 新竹市 ê lâng.

5320

林玉鑾

12 goe̍h 30 改

1897 nî 3 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 苦苓腳 ê lâng.

5256

鄭根井

12 goe̍h 30 改

1899 nî 9 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 ê lâng.

5238

蘇維杰

12 goe̍h 30 改

1898 nî 7 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 沙崙 ê lâng.

5212

黃淵源

12 goe̍h 30 改

1880 nî 7 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 ê lâng.

5203
5169

大礒友明

12 goe̍h 30 改

1902 nî chhut-sì. 新竹州 新竹市 ê lâng.

5073

林俊生

12 goe̍h 30 改

1905 nî 5 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 南門町 ê lâng.

5066

林山珠

12 goe̍h 30 改

1895 nî 9 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 東勢 ê lâng.

4996

劉禮樂

12 goe̍h 30 改

1894 nî 10 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 ê lâng.

4982

劉壽祺

12 goe̍h 30 改

1892 nî 6 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 南門町 ê lâng.

4972

李良臣

12 goe̍h 30 改

新竹州 新竹市 表町 ê lâng.

4953

李世薯

12 goe̍h 30 改

1898 nî 12 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 ê lâng.

4734

傅順南

12 goe̍h 30 改

1899 nî 8 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 北門町 ê lâng.

4346

章榮基

12 goe̍h 30 改

1903 nî 9 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 ê lâng.

4251

蔡吉堂

12 goe̍h 30 改

1905 nî 12 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 ê lâng.