Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
35-hāng kiat-kó
5488

高橋隆

12 goe̍h 30 改

1880 nî 7 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 靜岡縣 賀茂郡 ê lâng.

5474

鈴木英男

12 goe̍h 30 改

1885 nî 7 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 1939 nî 7 goe̍h 2 ji̍t kòe-sin. 靜岡縣 田方郡 ê lâng.

5223
4440
4287

榊原貫逸

12 goe̍h 30 改

1900 nî 3 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 靜岡縣 清水市 ê lâng.

3194

邨松一造

12 goe̍h 30 改

1867 nî 1 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 1944 nî 8 goe̍h 24 ji̍t kòe-sin. 靜岡縣 ê lâng.

3043

松平信清

12 goe̍h 30 改

1890 nî 3 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 靜岡縣 靜岡市 ê lâng.

3002
2969
2887

藤森兼三郎

12 goe̍h 30 改

1897 nî 9 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 靜岡縣 濱松市 ê lâng.

2579

野澤忠男

12 goe̍h 30 改

1896 nî 7 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 靜岡縣 ê lâng.

2460

中村安太郎

12 goe̍h 30 改

1890 nî 9 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 靜岡縣 靜岡市 ê lâng.

2443

中村季吉

12 goe̍h 30 改

1888 nî 7 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 靜岡縣 ê lâng.

2292

戶塚敬造

12 goe̍h 30 改

1902 nî 10 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 靜岡縣 小笠郡 ê lâng.

2279

寺田誠一

12 goe̍h 30 改

1901 nî 5 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 靜岡縣 周智郡 ê lâng.

2232

土屋恭一

12 goe̍h 30 改

1904 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 靜岡縣 ê lâng.

1971

武田彌三郎

12 goe̍h 30 改

1889 nî 4 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 靜岡縣 濱松市 ê lâng.

1918