Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
43-hāng kiat-kó
5618

吉田勝治

12 goe̍h 30 改

1876 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 香川縣 丸龜市 ê lâng.

5175

岡今吉

12 goe̍h 30 改

1870 nî 3 goe̍h chhut-sì. 香川縣 木田郡 庵治村 ê lâng.

5150

秋山久七

12 goe̍h 30 改

1888 nî 12 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 香川縣 仲多度郡 ê lâng.

4735
4681
4422

田村勉

12 goe̍h 30 改

1891 nî 6 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 香川縣 香川郡 ê lâng.

4008

川添長太郎

12 goe̍h 30 改

1887 nî 2 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 香川縣 仲多度郡 ê lâng.

3894

池田卓一

12 goe̍h 30 改

1889 nî 12 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 香川縣 三豐郡 ê lâng.

3852

渡邊誠之進

12 goe̍h 30 改

1893 nî 7 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 香川縣 仲多度郡 ê lâng.

3465

橫山竹男

12 goe̍h 30 改

1895 nî 8 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 香川縣 三豐郡 ê lâng.

3459

橫川長太

12 goe̍h 30 改

1888 nî 3 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 香川縣 仲多度郡 ê lâng.

3380

山本新太郎

12 goe̍h 30 改

1876 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 香川縣 綾歌郡 ê lâng.

3183

六車恒雄

12 goe̍h 30 改

1906 nî 8 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 香川縣 高松市 ê lâng.

3174
3130

水尾一一

12 goe̍h 30 改

1916 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 香川縣 綾歌郡 ê lâng.

3081

松本隆一

12 goe̍h 30 改

1911 nî 8 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 香川縣 綾歌郡 ê lâng.

3076

松本虎太

12 goe̍h 30 改

1879 nî 10 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 香川縣 綾歌郡 陶村 ê lâng.

2979
2894

古市健

12 goe̍h 30 改

1890 nî 8 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 香川縣 高松市 ê lâng.

2877

藤田壽吉

12 goe̍h 30 改

1897 nî 4 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì. 香川縣 ê lâng.