Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

478-hāng kiat-kó
5673

盧瑞

12 goe̍h 30 改

1888 nî 7 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 台北州 宜蘭市 巽門 ê lâng.

5660

林番王

12 goe̍h 30 改

1965 nî 7 goe̍h 11 ji̍t kòe-sin. 台北州 基隆市 ê lâng.

5649

劉蘭亭

12 goe̍h 30 改

1894 nî 1 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 台北州 海山郡 板橋街 ê lâng.

5648

劉靟

12 goe̍h 30 改

1868 nî 4 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 台北州 七星郡 北投街 ê lâng.

5644

劉榮春

12 goe̍h 30 改

1893 nî 7 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 台北州 宜蘭市 ê lâng.

5630

李玉聰

12 goe̍h 30 改

1895 nî 6 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 台北州 七星郡 士林街 ê lâng.

5615

葉天賜

12 goe̍h 30 改

1893 nî 5 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 宮前町 ê lâng.

5613

葉獅

12 goe̍h 30 改

1896 nî 11 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

5609

楊萬賜

12 goe̍h 30 改

台北州 宜蘭郡 頭圍庄 ê lâng.

5607

楊仲佐

12 goe̍h 30 改

1875 nî 10 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 日新町 ê lâng.

5545

陳石滿

12 goe̍h 30 改

1909 nî 3 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台北州 宜蘭市 ê lâng.

5539
5538
5515

陳杰

12 goe̍h 30 改

1901 nî 12 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台北州 基隆市 旭町 ê lâng.

5485
5470
5465

朱再枝

12 goe̍h 30 改

1876 nî 8 goe̍h chhut-sì. 台北州 宜蘭郡 員山庄 吧荖鬱 ê lâng.

5461

謝赤皮

12 goe̍h 30 改

1881 nî chhut-sì. 台北州 基隆郡 瑞芳街 九份 ê lâng.