Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
35-hāng kiat-kó
5151

東淺次郎

12 goe̍h 30 改

1893 nî 1 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 和歌山縣 ê lâng.

4795

南出隆

12 goe̍h 30 改

1886 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 和歌山縣 海草郡 ê lâng.

4779
3973
3258

森田民夫

12 goe̍h 30 改

1902 nî 7 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 和歌山縣 ê lâng.

3181

宮本義彥

12 goe̍h 30 改

1897 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 和歌山縣 海草郡 ê lâng.

3085
3084

松山儀藏

12 goe̍h 30 改

1896 nî 12 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 和歌山縣 日高郡 ê lâng.

3019
2751

久宗董

12 goe̍h 30 改

1879 nî 11 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 和歌山縣 和歌山市 ê lâng.

2673

林政市

12 goe̍h 30 改

1895 nî 7 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 和歌山縣 ê lâng.

2637
2571

根本泰信

12 goe̍h 30 改

1890 nî 5 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 和歌山縣 和歌山市 ê lâng.

2534
2459
2458

中村宗亥

12 goe̍h 30 改

1900 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 和歌山縣 東牟婁郡 ê lâng.

2231