Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
22-hāng kiat-kó
5367

汪培英

12 goe̍h 30 改

1878 nî 12 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 高雄州 屏東市 ê lâng.

5047
4835

尤欽量

12 goe̍h 30 改

1888 nî 4 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 1958 nî 9 goe̍h 18 ji̍t kòe-sin. 高雄州 屏東市 ê lâng.

4799

宮添緱

12 goe̍h 30 改

1903 nî 10 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 高雄州 屏東市 屏東 ê lâng.

4756

彭清約

12 goe̍h 30 改

1888 nî 10 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 1969 nî 6 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin. 高雄州 屏東市 ê lâng.

4755

彭清靠

12 goe̍h 30 改

1890 nî 5 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 高雄州 屏東市 ê lâng.

4722

潘禎祥

12 goe̍h 30 改

1912 nî 6 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 高雄州 屏東市 ê lâng.

3795

林綿順

12 goe̍h 30 改

1895 nî 3 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 1966 nî 11 goe̍h 5 ji̍t kòe-sin. 高雄州 屏東市 ê lâng.

3742

林石城

12 goe̍h 30 改

1912 nî 12 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 1995 nî 10 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin. 高雄州 屏東市 ê lâng.

2993

牧野讚治

12 goe̍h 30 改

1910 nî 12 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 高雄州 屏東市 ê lâng.

2980

前川邦彥

12 goe̍h 30 改

1894 nî 5 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 高雄州 屏東市 ê lâng.

2744

陳興雲

12 goe̍h 30 改

1896 nî 4 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 1971 nî 7 goe̍h 9 ji̍t kòe-sin. 高雄州 屏東市 ê lâng.

2070

張朝任

12 goe̍h 30 改

1908 nî 9 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 高雄州 屏東市 公館 ê lâng.

2047

張舜天

12 goe̍h 30 改

1907 nî 9 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 高雄州 屏東市 綠町 ê lâng.

1796

鄭清廉

12 goe̍h 30 改

1898 nî 9 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 1976 nî 2 goe̍h 10 ji̍t kòe-sin. 高雄州 屏東市 ê lâng.

1790
1750

十川信雄

12 goe̍h 30 改

1898 nî 12 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 高雄州 屏東市 ê lâng.

1129

吳周騫

12 goe̍h 30 改

1885 nî 10 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 1960 nî 1 goe̍h 22 ji̍t kòe-sin. 高雄州 屏東市 ê lâng.

961

許萬連

12 goe̍h 30 改

1912 nî 5 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 1977 nî 1 goe̍h 30 ji̍t kòe-sin. 高雄州 屏東市 ê lâng.

894 劉菜頭

劉菜頭

12 goe̍h 30 改

1894 nî 3 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 1967 nî 8 goe̍h 23 ji̍t kòe-sin. 高雄州 屏東市 ê lâng.