Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
13-hāng kiat-kó
5532

陳水河

12 goe̍h 30 改

1906 nî 11 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 梧棲街 ê lâng.

4933

李義招

12 goe̍h 30 改

1907 nî 1 goe̍h chhut-sì. 台中州 大甲郡 梧棲街 大庄 ê lâng.

4874

楊棟

12 goe̍h 30 改

1903 nî 10 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 梧棲街 梧棲 ê lâng.

4863

楊錦標

8 goe̍h chhe 2 改

1903 nî 3 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 1984 nî kòe-sin. 台中州 大甲郡 梧棲街 梧棲 ê lâng.

4859
4538

陳江淋

8 goe̍h chhe 3 改

1899 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 1980 nî kòe-sin. 台中州 大甲郡 梧棲街 梧棲 草湳 ê lâng.

4202

黃壬寅

12 goe̍h 30 改

1898 nî 4 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 梧棲街 ê lâng.

4160

洪培煙

12 goe̍h 30 改

1908 nî 8 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 梧棲街 ê lâng.

3949

王金聲

12 goe̍h 30 改

1892 nî 12 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 梧棲街 ê lâng.

3421

楊水河

12 goe̍h 30 改

1900 nî 6 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 梧棲街 ê lâng.

3418

楊子培

12 goe̍h 30 改

1889 nî 12 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 梧棲街 ê lâng.

1781
1375

蔡先於

8 goe̍h chhe 3 改

1893 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 1960 nî 7 goe̍h 12 ji̍t kòe-sin. 台中州 大甲郡 梧棲街 ê lâng.