Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
21-hāng kiat-kó
5651
5603
5527
5433
5431
5348
4527
4483

張申泰

12 goe̍h 30 改

1886 nî 1 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 台中州 能高郡 埔里街 ê lâng.

3797
3693

林其祥

12 goe̍h 30 改

1881 nî 6 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 台中州 能高郡 埔里街 ê lâng.

3587

李禎祥

12 goe̍h 30 改

1911 nî 4 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台中州 能高郡 埔里街 ê lâng.

3579

李震坤

12 goe̍h 30 改

1913 nî 7 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 台中州 能高郡 埔里街 ê lâng.

3497
2853
2809

巫永昌

12 goe̍h 30 改

1905 nî 10 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì. 台中州 能高郡 埔里街 ê lâng.

2610

白福順

12 goe̍h 30 改

1905 nî 5 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 台中州 能高郡 埔里街 ê lâng.

2321
2320

童江立

12 goe̍h 30 改

1906 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 台中州 能高郡 埔里街 ê lâng.

2053

張進文

12 goe̍h 30 改

1894 nî 9 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台中州 能高郡 埔里街 ê lâng.

1471

施雲釵

12 goe̍h 30 改

1901 nî 11 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台中州 能高郡 埔里街 ê lâng.