Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
43-hāng kiat-kó
5567

根井久吾

12 goe̍h 30 改

1875 nî 10 goe̍h chhut-sì. 宮崎縣 ê lâng.

4832

山本東海

12 goe̍h 30 改

1891 nî 11 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 宮崎縣 宮崎市 ê lâng.

4794

滿富俊夫

12 goe̍h 30 改

1903 nî 3 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 宮崎縣 ê lâng.

4771
4727
4675

長友綠

12 goe̍h 30 改

1888 nî 10 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 宮崎縣 宮崎郡 青島村 ê lâng.

4070
3928
3840

脇元種三郎

12 goe̍h 30 改

1894 nî 3 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 宮崎縣 ê lâng.

3509

吉村喬

12 goe̍h 30 改

1904 nî 7 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 宮崎縣 西臼杵郡 ê lâng.

3353
3189
3151

滿富俊美

12 goe̍h 30 改

1903 nî 3 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 宮崎縣 ê lâng.

3089

丸大光好

12 goe̍h 30 改

1895 nî 7 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 宮崎縣 ê lâng.

3078

松本富士秀

12 goe̍h 30 改

1901 nî 1 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 宮崎縣 ê lâng.

2727

比江島良三

12 goe̍h 30 改

1897 nî 10 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì. 宮崎縣 ê lâng.

2721

日高茂

12 goe̍h 30 改

1892 nî 1 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 宮崎縣 兒湯郡 ê lâng.