Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

27-hāng kiat-kó
5159

石井精一

12 goe̍h 30 改

1898 nî 2 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

4415
3999

片山活三

12 goe̍h 30 改

1899 nî 9 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

3503

吉宗一馬

12 goe̍h 30 改

1899 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

3357

山田榮次郎

12 goe̍h 30 改

1886 nî 8 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

3176

宮原增次

12 goe̍h 30 改

1895 nî 10 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

2917

別府文男

12 goe̍h 30 改

1908 nî 1 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

2754

兵野吉次郎

12 goe̍h 30 改

1890 nî 9 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

2729

樋口龜次郎

12 goe̍h 30 改

1888 nî 12 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

2641

濱中弘行

12 goe̍h 30 改

1910 nî 3 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

2512

波越廉平

12 goe̍h 30 改

1894 nî 1 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

2440

中村喜代三

12 goe̍h 30 改

1897 nî 2 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

1842

田村清人

12 goe̍h 30 改

1893 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

1828

田中忠一

12 goe̍h 30 改

1893 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

1447

櫻井重侑

12 goe̍h 30 改

1909 nî 12 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

1434

阪木憲次郎

12 goe̍h 30 改

1901 nî 4 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

864

木村欽吾

12 goe̍h 30 改

1877 nî 2 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 西區 ê lâng.

861

木原四郎

12 goe̍h 30 改

1907 nî 9 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

817

河田末吉

12 goe̍h 30 改

1901 nî 1 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 北區 ê lâng.

750

神木次郎

12 goe̍h 30 改

1890 nî 6 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.