Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
35-hāng kiat-kó
5674

盧大松

12 goe̍h 30 改

1903 nî 10 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台中州 台中市 ê lâng.

5664
5663
5322

林如梅

12 goe̍h 30 改

1900 nî 10 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台中州 台中市 樹子腳 ê lâng.

5105

林天生

12 goe̍h 30 改

1896 nî 3 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台中州 台中市 ê lâng.

5099

林澄瑩

12 goe̍h 30 改

1879 nî 8 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 1971 nî 8 goe̍h 24 ji̍t kòe-sin. 台中州 台中市 ê lâng.

5095

林岱全

12 goe̍h 30 改

1873 nî 7 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì. 台中州 台中市 ê lâng.

5082

林崧生

12 goe̍h 30 改

1873 nî 10 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 1953 nî kòe-sin. 台中州 台中市 下橋子頭 ê lâng.

5043

林金峰

12 goe̍h 30 改

1895 nî 12 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 1992 nî kòe-sin. 台中州 台中市 末廣町 ê lâng.

5042

林金池

12 goe̍h 30 改

1906 nî 1 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 台中州 台中市 ê lâng.

4907

賴枝水

12 goe̍h 30 改

1904 nî 11 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 1962 nî 6 goe̍h 3 ji̍t kòe-sin. 台中州 台中市 ê lâng.

4901

賴益烈

12 goe̍h 30 改

1902 nî 6 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台中州 台中市 麻園頭 ê lâng.

4478
4288

榊原四三生

12 goe̍h 30 改

1899 nî 5 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 台中州 台中市 ê lâng.

4066

龔顯柴

12 goe̍h 30 改

1893 nî 2 goe̍h chhut-sì. 1961 nî 1 goe̍h 7 ji̍t kòe-sin. 台中州 台中市 旱溪 ê lâng.

3994

郭頂順

12 goe̍h 30 改

1905 nî 9 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 台中州 台中市 ê lâng.

3769

林湯盤

12 goe̍h 30 改

1901 nî 12 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 1985 nî 3 goe̍h 10 ji̍t kòe-sin. 台中州 台中市 ê lâng.

3755

林澄坡

12 goe̍h 30 改

1887 nî 5 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì. 1949 nî 1 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin. 台中州 台中市 ê lâng.

3740

林清安

12 goe̍h 30 改

1905 nî 2 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 台中州 台中市 ê lâng.

3734

林水來

12 goe̍h 30 改

1887 nî 12 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 1950 nî 4 goe̍h 14 ji̍t kòe-sin. 台中州 台中市 ê lâng.