Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
27-hāng kiat-kó
5461

謝赤皮

12 goe̍h 30 改

1881 nî chhut-sì. 台北州 基隆郡 瑞芳街 九份 ê lâng.

5365

翁山英

12 goe̍h 30 改

1885 nî chhut-sì. 台北州 基隆郡 七堵庄 暖暖 ê lâng.

5332

林濶嘴

12 goe̍h 30 改

1895 nî 1 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 台北州 基隆郡 金山庄 ê lâng.

5204

吳永金

12 goe̍h 30 改

1872 nî chhut-sì. 台北州 基隆郡 貢寮庄 社里 舊社 ê lâng.

5101

林丁炎

12 goe̍h 30 改

1903 nî 1 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 台北州 基隆郡 貢寮庄 ê lâng.

4618
4579

陳天生

12 goe̍h 30 改

1905 nî 12 goe̍h chhut-sì. 台北州 基隆郡 瑞芳街 九份 ê lâng.

4400
4203
4019
3775

林買

12 goe̍h 30 改

1894 nî 11 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台北州 基隆郡 七堵庄 ê lâng.

3655

廖德巖

12 goe̍h 30 改

1909 nî 9 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台北州 基隆郡 雙溪庄 ê lâng.

3588

李天賜

12 goe̍h 30 改

1912 nî 4 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 台北州 基隆郡 金山庄 ê lâng.

3157

宮浦泉

12 goe̍h 30 改

1902 nî 7 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 台北州 基隆郡 貢寮庄 ê lâng.

2922

方天來

12 goe̍h 30 改

1906 nî chhut-sì. 台北州 基隆郡 雙溪庄 ê lâng.

2311
2082

張文伴

12 goe̍h 30 改

1898 nî 2 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 台北州 基隆郡 瑞芳街 ê lâng.

2015
1984

立川滄海

12 goe̍h 30 改

1894 nî 11 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台北州 基隆郡 ê lâng.