Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
54-hāng kiat-kó
5654

林圳溢

12 goe̍h 30 改

1895 nî 10 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 新巷庄 ê lâng.

5476
5388
5376

何寄生

12 goe̍h 30 改

1902 nî 4 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 新巷庄 ê lâng.

5207
4899
4016
3782

林文吉

12 goe̍h 30 改

1910 nî 1 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 中埔庄 ê lâng.

3757

林通喜

12 goe̍h 30 改

1906 nî 7 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 新巷庄 ê lâng.

3746

林宗琨

12 goe̍h 30 改

1893 nî 10 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 中埔庄 ê lâng.

3738

林征華

12 goe̍h 30 改

1908 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 竹崎庄 ê lâng.

3686

林鵝

12 goe̍h 30 改

1898 nî 2 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 小梅庄 ê lâng.

3639

劉羅生

12 goe̍h 30 改

1899 nî 6 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 1968 nî kòe-sin. 台南州 嘉義郡 民雄庄 ê lâng.

3636
3631
3626

劉成勝

12 goe̍h 30 改

1907 nî 6 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 竹崎庄 ê lâng.

3623

劉新懷

12 goe̍h 30 改

1897 nî 9 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 1949 nî kòe-sin. 台南州 嘉義郡 民雄庄 ê lâng.

3614
3536

賴文良

12 goe̍h 30 改

1907 nî 8 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 大林街 ê lâng.

3534

賴仁居

12 goe̍h 30 改

1900 nî 9 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 1957 nî kòe-sin. 台南州 嘉義郡 民雄庄 ê lâng.