Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
27-hāng kiat-kó
5667

廖火木

12 goe̍h 30 改

1901 nî 6 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 神岡庄 ê lâng.

5576
5542
5130
5128

呂毓卿

12 goe̍h 30 改

1906 nî 12 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 神岡庄 ê lâng.

5083
5076
5049
4717
4469
3827

呂靈石

12 goe̍h 30 改

1900 nî 8 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 神岡庄 ê lâng.

3826
3825

呂望沂

12 goe̍h 30 改

1877 nî 12 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 神岡庄 ê lâng.

3823

呂磐石

12 goe̍h 30 改

1898 nî 6 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 神岡庄 ê lâng.

3815

呂樵湖

12 goe̍h 30 改

1887 nî 6 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 神岡庄 ê lâng.

3813
3791

林懋墀

12 goe̍h 30 改

1887 nî 2 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 神岡庄 ê lâng.

3786
3756

林通

12 goe̍h 30 改

1888 nî 6 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 神岡庄 ê lâng.